कार्यालय

पत्ता:

स न. १५२ व १५३,
महाराजा सयाजी गायकवाड उद्योग भवन,
तिसरा व चौथा मजला,
औंध,
पुणे ४११००७.
दूरध्वनी : ०२० – २५९३३३४४.

शाखा

पत्ता:

ब्लॉक ए , साई ट्रीनीटी
वेस्ट विंग, चौथा मजला,
कार्यालय क्र. १२स न. ४१३, ४१४, ४२३,
स न. १४६/२/११ ए , २ ब/१ व १४६/२/१ब ,
पाषाण,
पुणे ४११०२१.

कामकाजाच्या वेळा

वेळ:

स १०.०० ते सायं ५.४५ पर्यंत ( सर्व रविवार, दुसरा व चौथा शनिवार व शासकीय सुट्टी वगळता)

भेटण्याच्या वेळा

वेळ:

दु ३ ते ५